top of page
Đăng ký để được chuyên gia tư vấn miễn phí!

Đã được gửi!

America EB5 Visa

America EB5 Visa

Chúng tôi là những chuyên viên có năng lực, những người cũng đã từng có ước mơ nhập cư đến Mỹ. Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc tại Wall Street trên 30 năm, với chuyên môn về thu nhập cố định và các bản cáo bạch tóm tắt. Chúng tôi có kinh nghiệm xác định rủi ro cho các khoản đầu tư, và xây dựng các kế hoạch để giảm nhẹ một cách trực tiếp và gián tiếp các rủi ro, giải quyết bất cứ mối quan ngại nào từ nhà đầu tư.

 

http://www.americaeb5visa.com/vn

bottom of page